Lejre Kommune inviterer til offentlig høring om ny Natura 2000-handleplan for beskyttet natur

Foto: Lejre Kommune.
dato

Natura 2000-handleplan for områder i Lejre Kommune i offentlig høring

Lejre Kommune har fremlagt et udkast til Natura2000-handleplan for N239 Ryegaard Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø. Denne handleplan er en del af et større bestræbelser for at beskytte naturen i overensstemmelse med EU's Naturbeskyttelsesdirektiver.

Handleplanen dækker perioden fra 2022 til 2027 og er blevet til i tæt samarbejde mellem Lejre Kommune og andre kommuner, for så vidt angår områder, der krydser kommunegrænser. Miljøstyrelsen vil fungere som myndighed for private fredsskovsarealer indenfor disse Natura 2000-områder.

Inden for rammerne af denne handleplan finder man både en afrapportering af tidligere gennemførte indsatser samt en planlægning af nye initiativer. Disse tilsigter at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne fastsat under EU´s naturbeskyttelseslovgivning.

Der afholdes en offentlig høringsfase for disse handleplansudkast, hvoraf høringsfristen er sat til den 22. april 2024. Borgere og interessenter opfordres til at sende deres høringssvar til Lejre Kommune via e-mailadressen naturogvandloeb@lejre.dk.

Den endelige version af Natura 2000-handleplanerne forventes at blive offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside senest den 3. juli 2024. For mere detaljeret information eller ved spørgsmål kan henvendelser ligeledes ske til nævnte e-mailadresse.

Lejre Kommune understreger vigtigheden af offentlig deltagelse og bidrag under høringsprocessen, hvilket er essentielt for at sikre en vellykket implementering af handleplanerne og dermed bidrage til beskyttelsen af værdifulde naturarealer.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/februar/natura2000-handleplan-for-n239-ryegaard-dyrehave-bramsnaes-og-garveriskov-og-egernaes-med-holme-og-fuglso-er-nu-i-8-ugers-offentlig-horing/

Kilde: Lejre Kommune